بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک

این بیمه نامه تجهیزات و دستگاههایی مانند لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، تجهیزات مخابراتی، اتاق سرور و مانند آنها را که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی در آنها بیشتر باشد تحت پوشش قرار می دهد.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک